fbpx
 • Slovenčina
  • Angličtina

Zásady Ochrany Osobných Údajov

Platné od: 15. Mája, 2020

I.
DEFINÍCIE POJMOV

Zásady ochrany osobných údajov (ZOOÚ) obsahujú informácie o spracovaní určitých osobných údajov vytvorených v priebehu služby zdieľania elektrických kolobežiek (ďalej len „ služba “ ), o  právach Používateľov, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch Poskytovateľa.

Poskytovateľ Služby

SOFTGATE s.r.o., zapísaná v Obchodnom Registri SR vložka číslo 99678/B

Sídlo spoločnosti :     

Klincová 35, 821 08 Bratislava

Poštová adresa :        

P.O.BOX 133, 945 05 Komárno

IČO : 46 979 581

IČ DPH : SK2023672838

Emailová adresa : support@mintbike.zendesk.com 

Tel.: +421 (0)2 22 20 06 78

môže a bude spracovávať určité osobné údaje za účelom aby mohol poskytovať vhodnú službu pre všetkých svojich zákazníkov a monitorovať svoj majetok z dôvodu ochrany majetkových finančných a iných záujmov. Spôsob takéhoto spracovania dát je upravený v tomto dokumente v súlade s VZP Poskytovateľa.

Používateľ je každá fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá sa registrovala v aplikácií Mint, je staršia ako 18 rokov, využíva Služby, a je povinná dodržiavať  Všeobecné Zmluvné Podmienky.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby Používateľa ako je napríklad meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, lokalizačné údaje…atď, vymedzené v týchto  ZOOÚ

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. Poskytovateľ spracúva osobné údaje Používateľov spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd Používateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Používaním ktorejkoľvek časti webovej stránky, Aplikácie, Služby Poskytovateľa, Používatelia akceptujú tieto Zásady a podmienky ochrany osobných údajov, ako aj podmienky VZP.

Bez súhlasu Používateľa s týmto Zásadami, Používateľ nesmie využívať Služby Poskytovateľa ani nič z vyššie uvedených možností.

V prípade, že Používateľ nerozumie alebo má nejaké otázky týkajúce sa týchto Zásad Ochrany Osobných Údajov, Poskytovateľ žiada Používateľa, aby ho kontaktoval za účelom vyjasnenia a porozumenia týchto Zásad . 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny svojich zásad ochrany osobných údajov zverejnením zmien na svojej webovej stránke v dostatočnom predstihu. Správcom a spracovávateľom nižšie uvedených informácií je Poskytovateľ. 

Po stiahnutí aplikácie a následnej registrácii ako Používateľ je potrebné, aby Používateľ povolil aplikácii používať Lokalizačné služby. Povolenie Lokalizačných služieb je potrebné na to aby mohol Poskytovateľ spoľahlivo poskytovať Službu. Používateľ môže používať Službu iba v prípade povolených Lokalizačných služieb pre Aplikáciu.

Používateľ má možnosť kedykoľvek odstúpiť od používania Lokalizačných služieb, ale v tom prípade mu zaniká možnosť využívať Službu.

II.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovateľ spracúva osobné údaje Používateľa za účelom elektronického uzatvárania zmlúv, využívanie Služieb, poskytovanie Služieb, fakturácie a udržiavanie kontaktu.

Spracovanie údajov je technicky nevyhnutné pre bezpečné používanie Služby zdieľaného používania elektrických kolobežiek, v rámci ktorého Poskytovateľ služieb sprístupňuje Používateľom elektrické kolobežky na základe dohody o prenájme – prostredníctvom mobilnej aplikácie, v rámci ktorej je k dispozícii elektronická registrácia, elektronické uzatvorenie zmluvy o službách zdieľania elektrických kolobežiek, o využívaní a poskytovaní Služby.

Na základe podmienok uvedených vo VZP, v týchto podmienkach Ochrany Osobných Údajov, a každej zmluve uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Používateľom, bude Poskytovateľ zbierať, ukladať a spracovávať údaje Používateľov pre nasledovné účely :

 • Registrácia Používateľa
 • Poskytovanie Služby Používateľovi
 • Sledovanie kolobežky
 • Komunikácia s Používateľom počas používania Služby
 • Spracovania a vybavenia reklamácií
 • Komunikácia s Používateľom v prípade zmien vo VZP, podmienkach Služby alebo podmienkach ZOOÚ
 • Pri aktualizácii Aplikácie
 • Odhalenie, vyšetrenie a zabránenie činností, ktoré môžu porušiť podmienky Poskytovateľa alebo byť nelegálne
 • Informovanie Používateľov o zmenách v aplikácii
 • Zlepšovanie a zdokonaľovanie kvality poskytnutej Služby
 • Vytváranie anonymizovaných databáz v súvislosti so spôsobmi používania Služby
 • Vytváranie štatistických, demografických a marketingových analýz
 • Online a off-line marketing
 • Spracovávanie sťažností a reklamácií
 • Dodržiavanie zákonných povinností ktorým Poskytovateľ podlieha.

Poskytovateľ spracúva aj údaje v rozsahu GPS lokácia kolobežky (a teda aj Používateľa) počas jazdy na kolobežke (zistenia a zaznamenávania polohy kolobežky), za účelom zabezpečenia majetku (kolobežky) Poskytovateľa a predchádzaniu jeho strate alebo odcudzeniu ako aj za účelom evidencie prejdenej trasy Používateľom a počte prejdených kilometrov. Zároveň aj za účelom poskytnutia informácií Používateľovi o dĺžke jeho trasy prejdenej na kolobežke v km a vizuálnom vyobrazení prejdenej trasy.

III.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACOVANÝCH POSKYTOVATEĽOM

Poskytovateľ bude spracovávať nasledovné údaje :

 • Krstné meno a Priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa
 • Heslo
 • Údaje o polohe Používateľa, ktorý používa Službu
 • Iné neosobné údaje

Poskytovateľ platobných služieb bude zhromažďovať, ukladať a spracovávať nasledovné údaje:

 • Údaje o kreditnej alebo debetnej karte (Meno držiteľa karty, číslo karty, platnosť karty, CVC bezpečnostný kód)

Používateľ berie do úvahy, že Poskytovateľ môže zhromažďovať aj iné, neosobné údaje týkajúce sa Služby, napr. :

 • Registrácia Používateľského účtu, spravovanie, vytváranie a vykonávanie zmien v účte
 • Prístup a používanie Používateľského účtu
 • Prístup a používanie Aplikácie
 • Predkladanie informácií o platbe
 • Zúčastňovanie sa na prieskumoch a súťažiach
 • Zákaznícky servis, technická podpora a s tým súvisiaca komunikácia

Všetky tieto typy údajov ktoré Používateľ poskytuje, sú spracovávané s vyššie uvedeným súhlasom Používateľa. 

IV.

PRÁVNE ZÁKLADY EÚ NA SPRACOVANIE A POUŽÍVANIE ÚDAJOV

Poskytovateľ používa údaje pre potreby poskytovania a prevádzkovania služby, reakcie na podnety od Používateľov, na zákaznícky servis a podporu, na ochranu svojich a ostatných zákonných práv, zasielanie marketingovej komunikácie, na zlepšenie používateľského prostredia a na zlepšenie Služby.

Tam, kde sa uplatňujú zákony EÚ o ochrane osobných údajov, Poskytovateľ spracováva osobné údaje podľa platných zákonov EÚ pre účely uvedené v tomto dokumente, podľa týchto právnych základov: 

 • Zmluva s Používateľom :

Spracovávanie údajov Poskytovateľom je nevyhnutné na to, aby Poskytovateľ mohol plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej s Používateľom.

 • Legislatívne záujmy Poskytovateľa:

Spracovávanie údajov Poskytovateľom je nevyhnutné na legitímne záujmy poskytovateľa, vrátane ochrany bezpečnosti Služby Poskytovateľa, ochrany zdravia  bezpečnosti ostatných, stanovenia, ochrany a bránenia práv a záujmov Poskytovateľa, sledovania a ochrany majetku Poskytovateľa, zabrániť podvodu a overiť identitu a oprávnenie Používateľov, prispôsobenie Používateľského prostredia a obsahu, porozumenie a analýza používajúcich sa trendov, a na zlepšenie Služby.  

 • Súlad s právnymi predpismi :

Od spracovávania sa vyžaduje dodržiavanie platných zákonov. 

 • Súhlas Používateľa :

Keď Poskytovateľ disponuje so súhlasom Používateľa v rámci platných zákonov.  

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je čl. 6, odst. 1 , písm. f) GDPR. 

V.

TRVANIE SPRACOVANIA ÚDAJOV

Zhromaždené osobné údaje budú uchované do takej doby, pokiaľ to bude nevyhnutné pre účely uvedené vyššie. Pokiaľ sú údaje predmetom zákonných povinností skladovania  podľa miestnych požiadaviek, musia byť uchovávané po dobu šiestich alebo desiatich rokov.

VI.

OCHRANA ÚDAJOV

Poskytovateľ vždy podnikne závažné technické, fyzické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov Používateľov proti náhodnému alebo protizákonnému zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému odhaleniu alebo prístupu. Avšak, odporúčame Používateľom, podniknúť kroky na ochranu svojich údajov a zamedziť neoprávnenému prístupu k svojmu telefónu, heslu alebo účtu. 

VII.

UCHOVANIE ÚDAJOV POUŽÍVATEĽOV

Údaje Používateľa si Poskytovateľ uchováva tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý sa zhromažďujú a používajú, pokiaľ na splnenie právnych záväzkov Poskytovateľa alebo na preukázanie, ochranu alebo obranu právnych nárokov nie je potrebné dlhšie obdobie, maximálne však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi  

VIII.

PRÁVA POUŽÍVATEĽA TÝKAJÚCE SA ÚDAJOV

 1. Používateľ má právo na prístup osobných údajov, ktoré sa jeho týkajú a ktoré poskytol Poskytovateľovi. Ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Používateľa ako aj právo získať prístup k týmto údajom v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte, ktoré Poskytovateľ spracováva súlade s čl. 15 GDPR.
 2. Používateľ má právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, V súlade s čl. 16 GDPR, ktoré Poskytovateľ uchováva. Umožňuje Používateľovi žiadať od Poskytovateľa, aby mu bez zbytočného odkladu opravil jeho nesprávne osobné údaje alebo doplnili jeho osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.
 3. Používateľ má právo, požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ktoré Poskytovateľ uchováva v súlade s čl. 17 GDPR a Poskytovateľ bez zbytočného odkladu je povinný vymazať osobné údaje Používateľa ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali.
 4. Používateľ má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v súlade s čl. 18 GDPR a to tak, že kedykoľvek odvolá súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a na ktorých spracúvanie svoj súhlas udelil. Ak Používateľ svoj súhlas odvolá, nemá to vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré boli spracúvané pred odvolaním súhlasu. Ak Používateľ odvolá svoj súhlas, nebude môcť ďalej využívať služby poskytované Poskytovateľom.
 5. Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu v súlade s čl. 77 GDPR.  ak sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore s Nariadením resp. Zákonom o ochrane osobných údajov, môže podať sťažnosť (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov) na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

IX.

ZVEREJNENIE A ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

S inými subjektmi skupiny spoločností Poskytovateľa 

Spoločnosť Poskytovateľa je zoskupenie viacerých spoločností. Z tohto dôvodu môže osobné údaje Používateľa zdieľať s inými subjektmi v rámci svojej skupiny spoločností a preniesť ich do týchto spoločností. 

Dodávatelia tretích strán  

Poskytovateľ sa spolieha tiež na dodávateľov a partnerov tretích strán, s ktorými môže zdieľať osobné údaje Používateľa na vyššie uvedené účely, s výnimkou marketingových účelov. Vždy, keď sa Poskytovateľ spolieha na takéto tretie strany, zabezpečuje, aby poskytovali primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvajú v mene Poskytovateľa, a ak sa tieto tretie strany nachádzajú mimo Európskej únie, Poskytovateľ zabezpečuje aby boli nasledované návrhy európskych klauzúl zavedené Európskou komisiou.