fbpx

Ochrana Osobných Údajov

Platné od: 12. júla, 2019

 

Zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa spracovania určitých osobných údajov vytvorených v priebehu služby zdieľania elektrických kolobežiek (ďalej len „ služba“ ). 

Poskytovateľ služby ( ďalej len ” Poskytovateľ ” alebo ” My ” alebo ” nás ” ), môže a bude spracovávať určité osobné údaje za účelom aby mohol poskytovať vhodnú službu pre všetkých svojich zákazníkov. Spôsob takéhoto spracovania dát je upravený v tomto dokumente v súlade s prevádzkovateľovymi  VOP.

 Používaním ktorejkoľvek časti našej webovej stránky, našej Aplikácie, Služby, akceptujú naši používatelia tieto podmienky ochrany osobných údajov, ako aj podmienky VOP.

 Ak s podmienkami týchto podmienok nesúhlasíte, nepoužívajte prosím našu službu ani nič z vyššie uvedených možností.

 V prípade, že nerozumiete alebo máte nejaké otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, prosíme, aby ste nás kontaktovali. 

Vyhradzujeme si právo na zmeny našich zásad ochrany osobných údajov zverejnením zmien na našej webovej stránke a upozornením našich používateľov prostredníctvom e-mailu. Správcom a spracovávateľom nižšie uvedených informácií je Poskytovateľ. 

 Po stiahnutí aplikácie a následnej registrácii ako Používateľ je potrebné, aby Používateľ povolil aplikácii používať Lokalizačné služby. Povolenie lokalizačných služieb je potrebné na to aby mohol Poskytovateľ spoľahlivo poskytovať Službu. Používateľ môže používať Službu iba v prípade povolených lokalizačných služieb pre Aplikáciu.

 Používateľ má možnosť kedykoľvek odstúpiť od používania lokalizačných služieb, ale v tom prípade mu zaniká možnosť využívať Službu.

 ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Elektronické uzatváranie zmlúv, využívanie Služieb, poskytovanie Služieb, fakturácia a udržiavanie kontaktu :

Spracovanie údajov je technicky nevyhnutné pre bezpečné používanie Služby zdieľaného používania elektrických kolobežiek, v rámci ktorého Poskytovateľ služieb sprístupňuje Používateľom elektrické kolobežky na základe dohody o prenájme – prostredníctvom mobilnej aplikácie, v rámci ktorej je k dispozícii elektronická registrácia, elektronické uzatvorenie zmluvy o službách zdieľania elektrických kolobežiek, o využívaní a poskytovaní služby.

 Na základe podmienok uvedených vo VOP, v týchto podmienkach ochrany osobných údajov, a každej zmluve uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Používateľom, bude Poskytovateľ zbierať, ukladať a spracovávať údaje Používateľov pre nasledovné účely :

 • poskytovanie Služby Používateľovi
 • Sledovanie kolobežky
 • Komunikácia s Používateľom počas používania Služby
 • Komunikácia s Používateľom v prípade zmien vo Všeobecných obchodných podmienkach, podmienkach služby alebo podmienkach ochrany osobných údajov
 • Pri aktualizácii Aplikácie
 • Odhalenie, vyšetrenie a zabránenie činností, ktoré môžu porušiť naše podmienky alebo byť nelegálne
 • Informovanie Používateľov o zmenách v aplikácii
 • Zlepšovanie a zdokonaľovanie kvality poskytnutej Služby
 • Vytváranie anonymizovaných databáz v súvislosti so spôsobmi používania Služby
 • Vytváranie štatistických, demografických a marketingových analýz
 • Online a offline marketing
 • Spracovávanie sťažností
 • Dodržiavanie zákonných povinností ktorým podliehame.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACOVANÝCH POSKYTOVATEĽOM

Poskytovateľ bude spracovávať nasledovné údaje :

 • Krstné meno a priezvisko
 • Heslo
 • Emailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Údaje o polohe Používateľa, ktorý používa Službu
 • Iné neosobné údaje

Poskytovateľ platobných služieb bude zhromažďovať, ukladať a spracovávať nasledovné údaje:

 • Údaje o kreditnej alebo debetnej karte (Meno držiteľa karty, číslo karty, platnosť karty, CVC bezpečnostný kód)

Prosím berte do úvahy, že môžeme zhromažďovať aj iné, neosobné údaje týkajúce sa našej Služby, napr. :

 • Registrácia Používateľského účtu, spravovanie, vytváranie a vykonávanie zmien v účte
 • Prístup a používanie Používateľského účtu
 • Prístup a používanie Aplikácie
 • Predkladanie informácií o platbe
 • Zúčastňovanie sa na prieskumoch a súťažiach
 • Zákaznícky servis, technická podpora a s tým súvisiaca komunikácia

Všetky tieto typy údajov ktoré nám Používateľ poskytuje, sú spracovávané s vyššie uvedeným súhlasom Používateľa. 

 PRÁVNE ZÁKLADY EÚ NA SPRACOVANIE A POUŽÍVANIE ÚDAJOV 

Poskytovateľ používa údaje pre potreby poskytovania a prevádzkovania služby, reakcie na podnety od Používateľov, zákaznícky servis a podporu, na ochranu svojich a ostatných zákonných práv, zasielanie marketingovej komunikácie, na zlepšenie používateľského prostredia a na zlepšenie Služby.

Tam, kde sa uplatňujú zákony EÚ o ochrane osobných údajov, spracovávame osobné údaje podľa platných zákonov EÚ pre účely uvedené v tomto dokumente, podľa týchto právnych základov: 

Naša zmluva s Používateľom :
Spracovávanie nami je nevyhnutné na to, aby sme mohli plniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej s Vami.  

Naše legitímne záujmy :
Spracovávanie nami je nevyhnutné pre naše legitímne záujmy, vrátane ochrany bezpečnosti našej Služby, ochrany zdravia  bezpečnosti ostatných, stanovenia, ochrany a bránenia našich práv a záujmov, sledovania a ochrany nášho majetku, zabrániť podvodu a overiť identitu a oprávnenie Používateľov, prispôsobenie Používateľského prostredia a obsahu, porozumenie a analýza používajúcich sa trendov, a na zlepšenie Služby.  

Súlad s právnymi predpismi :

Od nášho spracovávania sa vyžaduje dodržiavanie platných zákonov. 

Súhlas Používateľa :
Keď disponujeme s Vaším súhlasom v rámci platných zákonov.  

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je čl. 6, odst. 1 , str. 1 lit. GDPR. 

TRVANIE SPRACOVANIA ÚDAJOV :
Zhromaždené osobné údaje budú uchované do takej doby, pokiaľ to bude nevyhnutné pre účely uvedené vyššie. Pokiaľ sú údaje predmetom zákonných povinností skladovania  podľa miestnych požiadaviek, musia byť uchovávané po dobu šiestich alebo desiatich rokov.  

OCHRANA ÚDAJOV

Naša spoločnosť vždy podnikne závažné technické, fyzické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich údajov proti náhodnému alebo protizákonnému zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému odhaleniu alebo prístupu. Avšak, odporúčame Vám, podniknúť kroky na ochranu Vašich údajov a zamedziť neoprávnenému prístupu k Vášmu telefónu, heslu alebo účtu. 

UCHOVANIE VAŠICH ÚDAJOV: 

 Vaše údaje si uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý sa zhromažďujú a používajú, pokiaľ na splnenie našich právnych záväzkov alebo na preukázanie, ochranu alebo obranu právnych nárokov nie je potrebné dlhšie obdobie. 

 PRÁVA POUŽÍVATEĽA TÝKAJÚCE SA ÚDAJOV: 

 Máte právo požadovať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame v súlade s čl. 15 GDPR. 

 V súlade s čl. 16 GDPR, máte právo požadovať opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré uchovávame. 

 Máte právo v súlade s čl. 17 GDPR, požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré máme uložené. Všetky údaje z Vašich účtov odstránime 72 hodín od poslednej doby prenájmu. 

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v súlade s čl. 77 GDPR.  

ZVEREJNENIE A ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:  

S inými subjektmi našej skupiny spoločností  

Naša spoločnosť je zoskupenie viacerých spoločností. Z tohto dôvodu môžeme Vaše osobné údaje zdieľať s inými subjektmi v rámci našej skupiny spoločností a preniesť ich do týchto spoločností. 

Dodávatelia tretích strán  

Spoliehame sa tiež na dodávateľov a partnerov tretích strán, s ktorými môžeme zdieľať Vaše osobné údaje na vyššie uvedené účely, s výnimkou marketingových účelov. Vždy, keď sa spoliehame na takéto tretie strany, zabezpečujeme, aby poskytovali primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvajú v našom mene, a ak sa tieto tretie strany nachádzajú mimo Európskej únie, zabezpečujeme, aby boli nasledované návrhy európskych klauzúl zavedené Európskou komisiou. 

Na základe e-mailovej žiadosti poskytujeme informácie o uložených údajoch každého Používateľa. 

Všetky údaje týkajúce sa neoverených a nedokončených registrácií sa automaticky vymažú po 72 hodín od registrácií.

Effective Date: July 12, 2019

Privacy policy on the processing of certain personal data generated in the course of the electronic scooter sharing service („Service”).
The service provider („Provider” or „We” or „Us”) may and will process certain personal data in order to be able to provide a suitable service for all of it’s customers. The method of such data handling is regulated in this document in accordance with the Provider’s GTC.

By using any part of our website, our App, the Service, our users are accepting the terms of this Privacy Policy as well as the terms of the GTC.

If you do not agree to the terms of these, please do not use our Service or any of the above.

In case you do not understand, or if have any questions about this Privacy Policy, please contact us.
We reserve the right to change our Privacy Policy from time to time by posting the changes on our website and notifying our users via email.
The data controller and the processor of the information detailed below is the Provider.

Upon downloading the App and registering as a User, the App requires the User to allow the App to use Location Services. This is for the sake of a reliable service to be provided by the Provider. The User may only use the Service if the use of Location Services is allowed for the App.

The User has the option to withdraw the right of the use of Location Services at any time on but in this case he/she will not be able to use the Service any longer.

THE PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA:

Electronic contracting, use of services, provision of services, invoicing and keeping contact:

Processing of the data is technically essential for the safe use of the electronic scooter sharing service in the framework of which the service Provider makes available electronic scooters to Users under a rental agreement – via a mobile App and in this framework, for electronic registration, the electronic conclusion of the contract for electronic scooter sharing services, for using the service and for providing the service.

Under the terms of the GTC, this Privacy Policy, and each contract concluded by and between the Provider and the User, the Provider will collect, have, store and process the following data of the users to be able to:

 • provide the Service to the user,
 • track the Scooters,
 • communicate with the User during the use of the Service,
 • communicate with the User regarding the changes in the GTC, the other terms of service or the Privacy Policy,
 • update our App,
 • detect, investigate, and prevent activities that may violate our policies or be illegal,
 • keep the users informed about the changes in the Service,
 • improve and / or optimize the quality of the Service provided,
 • create anonymized databases regarding the methods of usage of the Service,
 • perform statistical, demographic, and marketing analyses,
 • online and offline marketing,
 • complaint handling,
 • to comply with the legal obligations that we are subject to.

SCOPE OF PERSONAL DATA PROCESSED BY THE PROVIDER:

The Provider will process the following data:

 • First and last name
 • Password
 • Email Address
 • Cell Phone number
 • Location data of the User using the Service
 • Other non-personal information

Our payment provider will handle, store and process the following data:

 • Debit/credit card details (cardholder name, Card number, Card expiry date, CVC security code)

Please note, that we may collect other, non-personal data regarding our Service, such as:

 • Account registration, management, profile creation and modification,
 • Account access and use,
 • Access to and use of the App,
 • Submission of payment information,
 • Participation in surveys and contests,
 • Customer service, technical support, and related communications

All these types of data the User provides to us are handled upon the consent of the User detailed above.

EU LEGAL BASES OF PROCESSING AND USING THE INFORMATION

The Provider uses the data to provide and operate the Service, respond to user requests, for customer service and support, to protect it’s legal rights and those of others, to send marketing communications, to help personalize the user experiences and to improve the Service.

Where EU data protection law applies, we process the personal data by applicable EU law for the purposes set out in this document, under the following legal bases:

Our contract with the User:

Our processing is necessary to perform our obligations under a contract with you or to perform steps requested by you prior to entering into a contract with you.

Our Legitimate Interests:

Our processing is necessary for our legitimate interests, including to protect the security our Service; to protect the health and safety of others; to establish, protect and defend our legal rights and interests; to monitor and protect our assets; to prevent fraud and verify identity and authorization of users; to personalize user experiences and content; to understand and analyze usage trends; and to improve the Service.

Legal Compliance:

Our processing is required to comply with applicable law.

The User’s Consent:

When we have your consent as defined by applicable law.

The legal basis for data processing is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR.

DURATION OF DATA PROCESSING:

The personal data collected will be stored for as long as necessary for the purposes described above. As far as the data are subject to legal storage obligations under local legal requirements, they must be kept for six or ten years.

PROTECTION OF THE INFORMATION:

Our company will always take serious technical, physical and organizational security measures to protect your information against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or access. However, we also encourage you to take steps to protect your information and prevent unauthorized access to your phone, password or account.

RETENTION OF YOUR INFORMATION:

We retain your information for as long as required to satisfy the purpose for which it is collected and used, unless a longer period is necessary for our legal obligations or to establish, protect, or defend legal claims.

RIGHTS OF THE USER REGARDING THE DATA:

You have the right to request information about your personal data processed by us in accordance with Art. 15 GDPR.

In accordance with Art. 16 GDPR, you have the right to demand the correction of incorrect or incomplete personal data stored by us.

You have the right, in accordance with Art. 17 GDPR, to request the deletion of your personal data stored by us. We delete all the data along your accounts upon 72 hours of the last Rental period.

You have the right to complain to a supervisory authority in accordance with Art. 77 GDPR.

DISCLOSURE AND SHARING PERSONAL DATA:

With other entities of our group of companies

Our company is an organization of multiple companies. Accordingly, you should be aware that we may share your personal data with other entities within our group of companies and transfer it to such companies.

Third-party suppliers

We also rely on third-party suppliers and partners with which we may share your personal data for the purposes indicated above except for marketing purposes. Whenever we rely on such third parties, we make sure that they provide an adequate level of protection to the personal data they process on our behalf and when such third parties are located out of the European Union, we make sure that we enter into European Model Clauses as adopted by the European Commission.

Upon email request we provide information about the stored data of each User.

We delete all the data related to non-verified registrations and our Users can delete all the data along their accounts upon 72 hours of the last Rental period.