fbpx
 • Slovenčina
  • Angličtina

Všeobecné Zmluvné Podmienky

Platné od 15. Mája, 2020

I.
DEFINÍCIE POJMOV

Poskytovateľ :
SOFTGATE s.r.o., zapísaná v Obchodnom Registri SR vložka číslo 99678/B

Sídlo spoločnosti :

Klincová 35, 821 08 Bratislava

Poštová adresa :

P.O.BOX 133, 945 05 Komárno

IČO : 46 979 581

IČ DPH : SK2023672838

Emailová adresa : support@mintbike.zendesk.com

Tel.: +421 (0)2 22 20 06 78

Služba Mint scootersharing /ďalej aj len „služba“/ je predplatná služba na základe ktorej za podmienok dohodnutých v zmluve, VZP Mint scootersharing, Cenníka Mint scootersharing, prostredníctvom aplikácie prenecháva Poskytovateľ ako Prenajímateľ zákazníkovi ako Používateľovi do dočasného užívania Používateľom zvolený a na tento účel Poskytovateľom určený predmet nájmu – kolobežku /ďalej aj „Zariadenie“/.

Všeobecné Zmluvné Podmienky: rozumie sa tým primárne tento dokument ustanovujúci Všeobecné Podmienky a pravidlá týkajúce sa využívania Služieb Poskytovateľa vrátane práv a povinností strán v nich uvedené, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike ku dňu uzatvorenia Zmluvy, v znení neskorších predpisov, na ktoré odkazuje. Prijatie týchto pravidiel predstavuje základnú podmienku pre používanie systému a Zariadení Poskytovateľa. Použitím Služby Poskytovateľa, Používateľ akceptuje Všeobecné Zmluvné Podmienky a zaväzuje sa konať v ich súlade.

Zariadenie : elektrická kolobežka prevádzkovaná Poskytovateľom, ktorú je možné prenajať prostredníctvom aplikácie Mint, a ktorá je vybavená GPS systémom umožňujúcim Poskytovateľovi neustále monitorovať presnú polohu a pohyb Zariadenia.

Služba : Služba uvedená v týchto Všeobecných podmienkach, počas ktorej Poskytovateľ prenajíma elektrické kolobežky Používateľom na základe Nájomnej zmluvy a to bezodplatne, alebo odplatne na základe Cenníka. Používatelia môžu používať kolobežky v rámci Vymedzeného územia v súlade s pravidlami uvedenými v týchto Všeobecných Zmluvných Podmienkach.

Vymedzené územie : Územie špecifikované v týchto VZP, alebo vyznačené v Aplikácii je územie v rámci ktorého je povolené Službu využívať. Je zakázané opustiť Vymedzené územie, alebo z neho zariadenie vyniesť.

Používateľ : Fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá prijala Všeobecné Zmluvné Podmienky a dokončila registráciu, je staršia ako 18 rokov, ktorá využíva Službu, a je povinná dodržiavať uvedené Všeobecné Zmluvné Podmienky.

Nájomná zmluva : Nájomná zmluva medzi Používateľom a Poskytovateľom Služby, ktorej predmetom je prenájom Zariadenia, ktorá sa uzatvára prostredníctvom mobilnej aplikácie nainštalovanej na mobilnom zariadení Používateľa na základe ktorej môže Používateľ Službu využívať po určité časové obdobie. Používateľ berie na vedomie, že Zmluva sa automaticky uzatvára pri registrácii Používateľa v aplikácii Mint za predpokladu, že Používateľ vyjadril súhlas s jej prijatím. Odmietnutie prijatia týchto Všeobecných Zmluvných Podmienok neumožňuje Používateľovi uzatvoriť nájomnú zmluvu.

Doba prenájmu : Je doba, ktorá začína plynúť, keď Používateľ prevezme Zariadenie a začne s jeho používaním v súlade s týmito VZP až do času, kým sa Zariadenie nevráti Poskytovateľovi v súlade so zmluvnými ustanoveniami, t.j. kým Používateľ riadne nezaparkuje Zariadenie alebo inak neukončí Dobu prenájmu podľa VZP. Doba prenájmu bude Používateľovi potvrdená v aplikácii Mint.

Používateľský účet : Účet každého Používateľa vytvorený pri registrácii, obsahujúci osobné údaje, ktoré sú uložené a zaznamenané v databáze poskytovateľa.

Cenník : zahŕňa poplatky za používanie Služieb Poskytovateľa, ktoré nájdete na adrese: www.mint.sc.

Poplatok za službu : Suma, ktorú musí Používateľ uhradiť za využívanie Služby. Všetky sadzby a náklady, ktoré musí Používateľ uhradiť sú podrobne uvedené v Cenníku.

Parkovanie zariadenia : Správne umiestnené Zariadenie na konci Doby prenájmu a riadne ukončenie Doby Prenájmu /aktuálnej jazdy/ pomocou Aplikácie Mint.

Aplikácia : Mobilná aplikácia, v ktorej má Používateľ prístup k svojmu Používateľskému účtu, vidí osobné údaje a históriu prenájmu, pomocou ktorej má Používateľ umožnený prístup k Zariadeniu. Poskytovateľ prevádzkuje a udržiava Aplikáciu bezplatne. Aplikáciu je možné si stiahnuť z Google Play alebo Apple store.

II.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Používateľ má právo na poskytovanie služby s miestom poskytovania služby v Používateľom zvolenej Zóne použitia so špecifikáciou uvedenou v Cenníku, za predpokladu splnenia všetkých podmienok stanovených VZP a Cenníkom.
 2. Používateľ je povinný používať službu iba v rozsahu a spôsobom podľa zmluvy, VZP a Cenníka.
 3. Používateľ je povinný sa riadne starať o Zariadenie, chrániť ho pred poškodením a stratou, dodržiavať všetky pravidlá cestnej premávky.
 4. Používateľ nie je oprávnený vykonávať na Zariadení žiadne opravy, úpravy alebo výmeny.
 5. Používateľ nie je oprávnený dať Zariadenie do podnájmu, či prenechať ho tretej osobe.
 6. Používateľovi za žiadnych podmienok nie je povolené opúšťať alebo nechávať bez dozoru odomknutú kolobežku, v opačnom prípade bude Používateľ zodpovedný za všetky náklady vzniknuté s navrátením kolobežky Poskytovateľovi. Kolobežka je uzamknutá iba vtedy, ak vydá uzamykací tón, aktivuje sa na nej alarm, obrazovka sa vypne, pri pohybe kolobežky znie alarm a koleso každý pokus o pohyb brzdí. V aplikácii je považovaný prenájom za ukončený vtedy, keď sa po vykonaní potrebných pokynov objaví v aplikácii účet za jazdu, a taktiež sa daná jazda objaví pod položkou „Ride History“. Ak sa proces ukončenia prenájmu v akomkoľvek rozsahu líši od vyššie uvedeného, Používateľ je povinný Poskytovateľa okamžite kontaktovať.
 7. Používateľ berie na vedomie, že Zariadenie je vybavené GPS systémom umožňujúcim poskytovateľovi neustále monitorovanie presnej polohy a pohybu Zariadenia.
 8. Každý Používateľ si je vedomý, že kolobežka, aplikácia, alebo GPS signál mobilného telefónu nie sú stopercentné, a teda Poskytovateľ, nie je zodpovedný za žiadne zvýšené poplatky, ktoré vzniknú z tohto dôsledku – napríklad : Ak bude Používateľovi účtovaný vyšší poplatok za jazdu, pretože z dôvodu nepresného zamerania pomocou systému GPS, je nútený preparkovať kolobežku pre to aby mohol regulérne ukončiť prenájom. Alebo ak trvá získanie jeho GPS polohy dlhšie a z toho dôvodu sa predĺži doba prenájmu a vzrastú aj poplatky, atď.
 9. Používateľ je povinný pred správnym ukončením jazdy / prenájmu vyhotoviť fotografiu o správnom parkovaní vozidla v dostatočnej kvalite pre neskoršie posúdenie správneho parkovania. Aplikácia Mint automaticky vyzve Používateľa pred ukončením jazdy aby odfotil zariadenie spolu s miestom parkovania. Na fotografii musí Poskytovateľ vidieť celú kolobežku a aj miesto, kde bola zaparkovaná. Najlepšie je fotiť zo vzdialenosti cca 2 -3 metrov a telefón by mal mať zapnutý blesk. Keď na fotke, ktorú pošle Používateľ Poskytovateľovi, nebude môcť Poskytovateľ vidieť celú kolobežku a miesto zaparkovania v dobrej kvalite tak Poskytovateľ môže účtovať Používateľovi Poplatok za nevhodné parkovanie podľa platného Cenníka. Používateľ súhlasí s tým, že kvalitu fotografie bude posudzovať Poskytovateľ podľa vlastného uváženia.
 10. Používateľ je povinný vopred písomne oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických písomností podľa týchto podmienok, najmä zmenu e-mailovej adresy, ktorú uviedol pri registrácii.
 11. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku voči Používateľovi so splnením svojho peňažného záväzku inej osobe, ak je Používateľ napriek písomnej výzve poskytovateľa nepretržite dlhšie ako 15 dní v omeškaní s úhradou tohto svojho peňažného záväzku.
 12. Poskytovateľ je oprávnený deaktivovať Používateľský účet Používateľovi na základe vlastného uváženia ak Používateľ koná alebo konal v rozpore s VZP alebo ak má Poskytovateľ podozrenie, že Používateľ by mohol konať v rozpore s VZP. Opätovná aktivácia Používateľského účtu môže byť spoplatnená podľa platného cenníka.

III.
REGISTRÁCIA

 1. Služba je dostupná prostredníctvom Aplikácie Mint, ktorá je k dispozícii pre systémy Android a IOS. Aplikáciu je možné si stiahnuť zadarmo.
 2. Pred použitím Služby si Používateľ stiahne Aplikáciu a zaregistruje sa pre vytvorenie Používateľského účtu. Pri registrácii poskytuje Používateľ svoje telefónne číslo, e-mailovú adresu, Priezvisko, Meno a heslo podľa svojho uváženia. Registrovaným Používateľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá dosiahla vek minimálne 18 rokov.
 3. Pre úspešné používanie služby Mint scootersharing je potrebné zadať aj údaje o platnej kreditnej alebo debetnej karte ktorá sa neskôr použije na úhradu poplatkov a výdavkov súvisiacich so Službou. Službu nie je možné použiť bez pridania platnej kreditnej / debetnej karty. Používateľ je zodpovedný za poskytnutie požadovanej výšky finančných prostriedkov na svojej kreditnej / debetnej karte. Údaje o karte sú bezpečne uchovávané u poskytovateľa platobnej brány a Poskytovateľ k nim nemá prístup.
 4. Používateľ musí pri registrácii platobnej karty použiť iba takú kartu, na ktorej je zabezpečené dostatočné množstvo finančných prostriedkov pre úspešnú úhradu poplatkov spojených s prenájmom kolobežky. Je prísne zakázané aby mal Používateľ zakázané alebo obmedzené akékoľvek platby, alebo aby bol na karte nastavený nedostatočný jednorázový limit. V takomto prípade si Poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité ukončenie prenájmu a zároveň aj deaktiváciu Používateľského konta.
 5. Registrácia nie je spoplatnená.
 6. Pri registrácii vytvára poskytovateľ Používateľský účet.
 7. Pri registrácii je Používateľ povinný poskytnúť také údaje, ktoré sú platné a pravdivé, a tieto údaje a informácie priebežne aktualizovať. Ak dôjde k akejkoľvek zmene týchto údajov po registrácii, Používateľ je povinný primerane upraviť údaje Používateľského účtu prostredníctvom Aplikácie, ak to nie je možné, tak má povinnosť neodkladne, najneskôr však do 7 dní od zmeny písomne nahlásiť Poskytovateľovi tieto zmeny za účelom opravy údajov v databáze Poskytovateľa.
 8. Po registrácii sa vytvorí Používateľský účet Používateľa. Každý Používateľský účet je jedinečný a môže ho používať a prihlasovať sa doň iba Používateľ, ktorý Službu používa vo svojom vlastnom mene a komu patrí tento Používateľský účet. Je prísne zakázané poskytovať Používateľský účet tretej strane.
 9. Za ochranu Používateľského účtu pred nezákonným prístupom zodpovedá Používateľ, ktorý je povinný adekvátnym spôsobom spravovať svoje prihlasovacie údaje (telefónne číslo, e-mailovú adresu, heslo). Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené používaním účtu inou osobou ako Používateľom, ak k takémuto použitiu došlo na základe súhlasu Používateľa alebo ak Používateľ nevyvinul maximálne úsilie na to, aby zabránil neoprávnenému použitiu tohto účtu.
 10. V prípade, ak sa Požívateľ dozvie, že prístup k jeho Používateľskému účtu bol ohrozený alebo, že účet používa niekto iný, je povinný okamžite písomne informovať Poskytovateľa a poskytnúť mu všetky potrebné informácie potrebné k tomu aby sa mohol Používateľský účet deaktivovať a následne ak to situácia vyžaduje tak aj zrušiť.
 11. Vytvorením Používateľského účtu Používateľ súhlasí s tým, že mu Poskytovateľ môže zasielať krátke textové správy (SMS), e-maily alebo oznámenia push týkajúce sa Služby a takisto aj zasielať propagačné správy a emaily.
 12. Vytvorením Používateľského účtu, Používateľ ďalej súhlasí s tým, že Poskytovateľ môže anonymne zhromažďovať a používať údaje vygenerované Službou (polohu alebo iné údaje vygenerované v súvislosti s využívaním Služby) pre svoje vlastné použitie.

IV.
PRÍSTUP NA INTERNET A MOBILNÉ ZARIADENIE

 1. Používateľ je povinný zabezpečiť počas celej Doby Prenájmu správne a funkčné pripojenie k internetu s dostatočnou rýchlosťou a to minimálne 3G, povolené lokalizačné služby a aby použité mobilné zariadenie bolo vhodné pre používanie Služby.
 2. Minimálne požiadavky na charakteristiku pripojenia do siete internet, ktoré musí pripojenie účastníka k sieti internet spĺňať, aby bola služba funkčná, sú: Rýchlosť pripojenia minimálne 1,5 Mbit/s.
 3. Všetky náklady a Poplatky vyplývajúce z používania Služby Používateľom prostredníctvom vlastného mobilného zariadenia znáša Používateľ /napríklad poplatky za používanie internetu, poplatky za zasielanie správ, poplatky za prenos dát atď./.
 4. Používateľ berie na vedomie, že pri používaní Služby môže Aplikácia v závislosti od povolenia Používateľa používať pripojenie Bluetooth mobilného zariadenia, ktoré používa.
 5. Používateľ si je vedomý toho, že používanie Služby zahŕňa dátový prenos na internete, preto môže kvalita Služby do určitej miery závisieť od sily internetového pripojenia a šírky pásma. Poskytovateľ nezaručuje, že pripojenie k internetu vyžadované pre Službu bude k dispozícii pre používateľa vždy a všade

V.
POUŽÍVANIE SLUŽBY

5.1 Doba prenájmu

 1. Odomknutím Kolobežky prostredníctvom Aplikácie Mint, Používateľ súhlasí s tým, že si Zariadenie prenajíma podľa podmienok tejto VZP a za poplatok vypočítaný v súlade s Cenníkom platným počas doby prenájmu.
 2. Doba prenájmu začína plynúť okamihom, keď Používateľ naznačuje prostredníctvom aplikácie, že je jeho zámerom používať Zariadenie podľa svojho výberu, a to je následne potvrdené Poskytovateľom prostredníctvom Aplikácie.
 3. Počas používania Služby Aplikácia Mint nepretržite zobrazuje uplynutý čas od začiatku Doby prenájmu.
 4. Doba prenájmu končí, keď Používateľ riadne zaparkuje zariadenie v súlade s ustanoveniami týchto VZP, a následne Poskytovateľ ukončí Dobu prenájmu podľa popisu v týchto VZP.
 5. Počas celého obdobia prenájmu je Používateľ výhradne zodpovedný za použité Zariadenie.
 6. Používateľ môže pozastaviť skutočnú Jazdu počas Doby prenájmu cez Aplikáciu Mint. Počas prestávky Zariadenie zaparkuje. Po ukončení prestávky a znovu aktivovaní jazdy môže Používateľ ďalej pokračovať v jazde a používaní Zariadenia.
 7. Počas prestávky sa uplatňujú sadzby za pozastavenie.
 8. Počas pozastavenia zariadenie nemôže používať nikto iný.
 9. Používateľ nie je oprávnený preniesť používanie Zariadenia na tretiu stranu.
 10. Používateľ môže používať a mať v prenájme aj viac Zariadení naraz ak mu to Aplikácia Mint povoľuje.
 11. Pred začatím používania aplikácie a prenájmu kolobežky sa musí každý používateľ oboznámiť so základnými informáciami o tom ako používať aplikáciu a kolobežku a ako kontaktovať Poskytovateľa v prípade potreby. Ak tak Používateľ neurobí, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za účtovanie zvýšených poplatkov s týmto spojených.
 12. Každý Používateľ používa aplikáciu na vlastnú zodpovednosť, s vedomím, že počas používania danej aplikácie môžu nastať technické problémy. Poskytovateľ nie je zodpovedný za žiadne náklady spôsobené technickými problémami, ak ho Používateľ neupovedomí o danej skutočnosti počas trvania prenájmu.
 13. Používateľ, ktorý počas doby prenájmu neohlási technický problém, ktorý sa počas prenájmu vyskytol, stráca nárok na náhradu a zároveň je povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté počas prenájmu.

5.2 Rezervovanie zariadenia

 1. Používateľ je oprávnený rezervovať dostupné Zariadenie prostredníctvom mobilnej Aplikácie Mint. Rezervácia je platná na dobu určitú, ktorej trvanie a cena je uvedená v Cenníku. Pokiaľ nie je Zariadenie prenajaté Používateľom do doby trvania rezervácie tak sa rezervácia automaticky zruší a Zariadenie bude sprístupnené ostatným Používateľom.
 2. Používatelia môžu zrušiť svoje Rezervácie prostredníctvom mobilnej Aplikácie Mint, avšak bez nároku na vrátenie poplatku za rezerváciu.

5.3 Dostupnosť a údržba

 1. Používateľ berie na vedomie, že aj keď Poskytovateľ robí všetko, čo je v jeho silách, aby poskytol dostatočný počet Zariadení, môžu sa vyskytnúť prípady, keď Používateľ nenájde Zariadenie, ktoré je k dispozícii, vhodné alebo pripravené na použitie.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje vynaložiť všetko primerané úsilie, aby zabezpečil, že zariadenie zvolené a používané Používateľom bolo vhodné na použitie a vyhovovalo platným dopravným a iným predpisom.
 3. Zároveň Používateľ berie na vedomie, že vzhľadom na povahu Služby, Poskytovateľ nie je schopný zabezpečiť priamu kontrolu všetkých zariadení po každej jazde a preto môžu existovať Zariadenia, ktoré sú dočasne mimo prevádzky a nevhodné na použitie.
 4. Počas používania sa Zariadenia nesmú sprístupniť iným osobám ani byť uzamknuté žiadnym iným spôsobom, než je to určené v týchto VZP.
 5. Používateľ súhlasí s tým, že je zodpovedný za akékoľvek zneužitie, následky, nároky, príčiny, žaloby, straty, záväzky, škody, zranenia, náklady, výdavky na sankcie alebo hotovostné vyplácanie akéhokoľvek druhu alebo povahy, ktoré súvisí alebo vyplýva z odcudzenia, poškodenia alebo straty Zariadenia počas Doby prenájmu.

5.4 Podmienky používania Služby

Používaním služby Používateľ výslovne vyhlasuje, že:

 • je fyzicky spôsobilý používať Službu,
 • maximálna hmotnosť Používateľa je menšia ako 100 kg,
 • jeho výška je viac ako 140 cm,
 • berie na vedomie, že každé Zariadenie môže používať iba jedna osoba,
 • berie na vedomie, že Používateľ musí používať rukoväť oboma rukami po celú dobu trvania jazdy,
 • berie na vedomie, že používateľ nesmie zavesiť alebo prepravovať nič na rukoväti,
 • sa musí bezpečne podieľať na premávke pomocou Zariadenia,
 • si uvedomuje pravidlá upravujúce používanie Služby, najmä účasť v premávke,
 • je si vedomý toho, že používanie Služby alebo používanie Zariadenia sa môže považovať za nebezpečné, alebo z dôvodu povahy Služby môže byť v niektorých prípadoch použitie Zariadenia hrozbou,
 • má primeranú kvalifikáciu a znalosti na používanie Zariadenia a že Používateľ je schopný používať prístroj bez akejkoľvek pomoci od Poskytovateľa,
 • Používateľ si je vedomý, že je jeho povinnosťou mať a nosiť prilbu alebo akékoľvek ochranné vybavenie, najmä ak to vyžaduje zákon alebo miestne predpisy,
 • je si vedomý toho, že použitie takého ochranného zariadenia nevylučuje možnosť zranenia,
 • je si vedomý, že Používateľ bude znášať akúkoľvek zodpovednosť za akýkoľvek trestný čin spáchaný počas používania služby, vrátane všetkých uložených pokút,
 • je si vedomý, že Poskytovateľ si vyhradzuje právo identifikovať jednotlivých Používateľov príslušným orgánom alebo uľahčiť ich identifikáciu, ak to úrady požadujú,
 • je si vedomý, že Poskytovateľ nemá žiadne poistenie, kde je Používateľ príjemcom,
 • je si vedomý, že ak Používateľ počas používania Služby spôsobí škodu tretej strane, Používateľ je za takúto škodu sám zodpovedný a Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú týmto spôsobom,
 • súhlasí, že Používateľ použije Zariadenie v súlade so skutočnými poveternostnými podmienkami,
 • nepoužíva Službu bez úmyslu platiť za ňu,
 • akceptuje, že v prípade, ak Používateľ zaparkuje zariadenie mimo Vymedzeného územia, uhradí Poskytovateľovi dodatočné poplatky.

5.5 Obmedzenia používania zariadenia

 1. Užívateľ berie na vedomie, že použiteľnosť každého zariadenia je primárne závislá na nabití jeho batérie.

 2. Stav batérie Zariadenia vybraného používateľom sa zobrazuje aj v Aplikácii Mint.

 3. Používateľ výslovne berie na vedomie, že používanie zariadenia, dostupná vzdialenosť  so zariadením, a teda dĺžka Doby každého prenájmu, je výrazne ovplyvnená stavom batérie Zariadenia. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť v žiadnom prípade za stav batérie ľubovoľného zariadenia, a ani za to ak stav batérie ktoréhokoľvek zariadenia nedosiahne Používateľom požadovanú úroveň, alebo úroveň, potrebnú na dosiahnutie účelu na ktorý Používateľ zamýšľa Službu využiť.

 4. Stav batérií Zariadení nie je vždy rovnaký, môže to vo veľkej miere závisieť od štýlu jazdy daného Používateľa, podmienok vozovky alebo počasia.

 5. Poskytovateľ nezaručuje žiadnu možnú vzdialenosť bez ohľadu na stav batérie Zariadenia. Používateľ výslovne berie na vedomie, že Zariadenie môže kedykoľvek počas doby prenájmu zastaviť kvôli nedostatočnému nabitiu batérie a preto štýl svojej jazdy prispôsobuje k týmto okolnostiam počas celej doby prenájmu.

 6. Používateľ berie na vedomie, že dosah Zariadenia, ktorá je uvedená v Aplikácií nie je vždy presná a má len informatívny charakter.

 7. Používateľ berie na vedomie, že bude používať Zariadenie v takom stave “v akom je”. Poskytovateľ preto nenesie zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie alebo poruchu akejkoľvek funkcie Zariadenia, alebo ak je zariadenie nevhodné na použitie.

 8. Vo všetkých prípadoch Používateľ overí stav Zariadenia a jeho použiteľnosť pred jeho použitím. Ak zistí skutočnosti ktoré by mohli ohrozovať alebo ohrozujú bezpečné používanie Zariadenia, musí bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi tieto skutočnosti a nemôže začať používať dané Zariadenie. V opačnom prípade by porušil tieto VZP a bezpečnosť samého seba a ďalších účastníkov cestnej premávky.

 9. Používateľ berie na vedomie, že Zariadenia nie sú vhodné pre určité trasy. Poskytovateľ nezaručuje, že Zariadenie bude možné účinne používať na trase, na ktorej ho má Používateľ v úmysle používať. Poskytovateľ neposkytuje ani neudržiava žiadne trasy, na ktorých môže byť Zariadenie efektívne využité.

 10. Používateľ berie na vedomie, že Zariadenia nie sú určené na verejnú dopravu, Používateľ ich môže používať iba v súlade s týmito VZP a za odplatu podľa platného Cenníka.

 11. Používateľ si musí byť pri prenájme kolobežky vedomý toho, že musí počítať s tým, že bude musieť kolobežku vrátiť naspäť do zóny, kde je umožnené jej zaparkovanie pred tým než stav batérie klesne pod povolenú hranicu, alebo než sa deaktivuje plynová páka.

 12. Počas používania a až do konca doby prenájmu, stav nabitia batérie Zariadenia nemôže klesnúť pod hodnotu 15%. Pred dosiahnutím tejto hodnoty je Používateľ povinný zaparkovať zariadenie a ukončiť Dobu prenájmu podľa týchto VZP. Ak tak nespraví, môže mu Poskytovateľ účtovať poplatok za prečerpanie batérie podľa aktuálneho Cenníka.

 13. Ak však hladina batérie klesne pod kritickú úroveň v priebehu používania, alebo je vybitá a Používateľ nie je schopný Zariadenie zaparkovať a riadne ukončiť prenájom v súlade s ustanoveniami týchto VZP, Používateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o jeho polohe a Zariadenie vrátiť Poskytovateľovi podľa pokynov Poskytovateľa. V žiadnom prípade nemôže nechať Zariadenie bez dozoru a bez riadneho ukončenia doby prenájmu.

 14. V prípade, že je zariadenie vybité a Používateľ to neoznámi Poskytovateľovi, Poskytovateľ klasifikuje Zariadenie ako odcudzené a podnikne príslušné opatrenia. V tom prípade Používateľ výslovne súhlasí aby mu boli účtované príslušné poplatky uvedené v Cenníku z jeho registrovanej platobnej karty.

5.6  Ustanovenia uplatniteľné v prípade nehody

Ak sa Používateľ stane účastníkom dopravnej nehody, Používateľ musí:

 • bezodkladne upovedomiť príslušné orgány,
 • bezodkladne informovať Poskytovateľa služieb,
 • Poskytovateľovi doručiť kópie písomností vystavené účastníkmi konania a príslušnými orgánmi,
 • vyššie uvedené platí aj v prípade odcudzenia Zariadenia.

Nesplnenie niektorej z vyššie uvedených ustanovení sa považuje za závažné porušenie týchto VZP.

5.7  Kontrola zariadenia

 1. Pred a počas používania Služby musí Používateľ v každom prípade overiť a vykonať nasledujúce testy:
 2. Uistiť sa, že Zariadenie je v dobrom technickom stave a je vhodné na bezpečné použitie,
 3. Overiť funkčnosť najdôležitejších častí Zariadenia, ako sú brzdy, rukoväť, zvonček, kolesá, svetlá, GPS vysielač, atď.
 4. Či úroveň nabitia batérie Zariadenia dosahuje primeranú úroveň,
 5. Zistené poruchy na Zariadeniach oznámiť Poskytovateľovi neodkladne a keď je to možné tak aj vyhotoviť fotografie o zistených nedostatkoch a poškodeniach na Zariadeniach, následné preposlanie týchto údajov a fotiek prostredníctvom aplikácie Mint alebo písomne na emailovú adresu Poskytovateľa.
 6. Ak Používateľ ukončí prenájom do 1 minúty od začiatku doby prenájmu, a následne to písomne nahlási do 15 minút od ukončenia prenájmu Poskytovateľovi s podrobným popisom a prípadne aj doložením fotodokumentácií, že Zariadenie nebolo vhodné na použitie, Poskytovateľ vráti poplatky za tento prenájom do peňaženky používateľa.
 7. Ak Používateľ neukončí prenájom do 1 minúty od začiatku Doby prenájmu a následne do 15 minút od ukončenia prenájmu neoznámi písomne Poskytovateľovi, že Zariadenie nebolo vhodné na bezpečné použitie, Používateľ počas danej Doby prenájmu nebude môcť tvrdiť, že Zariadenie bolo na začiatku tejto Doby chybné.

5.8 Obmedzenia používania služby-zariadenia

Zariadenie sa nesmie používať za nasledovných okolností:

 • ak je Používateľ mladší ako 18 rokov,
 • ak nie je Používateľ fyzicky alebo psychicky schopný Zariadenie bezpečne používať,
 • ak Používateľ konzumoval alkoholické nápoje, omamné látky, lieky alebo akékoľvek iné látky ktoré môžu mať vplyv na spôsobilosť používania zariadenia,
 • ak Používateľ používa telefón, odosiela alebo číta textové správy, počúva hudbu alebo je inak rozptýlený pri používaní Zariadenia,
 • za zlých poveternostných podmienok (víchrica, hmla, dážď, blesky, sneženie…atď),
 • ak má Zariadenie viditeľnú vadu, ktorá môže spôsobiť, že Zariadenie nemôže byť bezpečne použité počas prenájmu,
 • ak sa porušujú pravidlá cestnej premávky,
 • ak sa s ním súťaží závodne, skáče, manévruje agresívne, alebo sa ním zúčastňuje na zhromaždeniach,
 • ak Používateľ vykonáva akúkoľvek obchodnú činnosť so Zariadením alebo ak ho Používateľ používa pre svoju vlastnú obchodnú činnosť,
 • ak Používateľ používa Zariadenie na akékoľvek reklamné účely,
 • ak Používateľ nesie tretiu osobu, objekt alebo ťahá objekt so zariadením.

VI.
UKONČENIE DOBY PRENÁJMU A PARKOVANIE ZARIADENIA

 1. Používateľ je povinný vrátiť Zariadenie v rovnakom stave, v akom bolo na začiatku Doby prenájmu. Je povinný Zariadenie riadne zaparkovať v súlade s týmto VZP a s pravidlami cestnej premávky.

Doba prenájmu môže byť ukončená, ak:

 1. Zariadenie bolo vhodne zaparkované na mieste dostupnom pre verejnosť 24 hodín denne,
 2. Zariadenie je zaparkované v oblasti, ktorá je prístupná pre ostatných Používateľov a je vo Vymedzenom území, má signál GPS a prístup k internetu,
 3. Zariadenie je zaparkované na povolené parkovacie miesto uvedené v Aplikácii Mint a fotografia zaparkovaného zariadenia je vyhotovená správne. Ak Zariadenie odomknuté pomocou Účtu Používateľa je zaparkovaná mimo Povoleného parkovacieho miesta, Poskytovateľ má na základe vlastného uváženia právo účtovať Používateľovi pokutu za nevhodné parkovanie a poplatok za vyzdvihnutie / premiestnenie vozidla podľa platného Cenníka,
 4. Používateľ sa nachádza v tesnej blízkosti Zariadenia,
 5. Používateľ uviedol prostredníctvom Aplikácie, že ukončil používanie Zariadenia, a to bolo potvrdené Poskytovateľom.
 6. Ak z akéhokoľvek dôvodu Používateľ nemôže vrátiť Zariadenie, ako je uvedené vyššie /napríklad z dôvodu, že batéria je vybitá alebo nie je dostupné pripojenie k internetu/, Poskytovateľ musí byť upovedomený o tejto skutočnosti písomne. Používateľ je povinný zhotoviť krátke video, screenshoty alebo fotky ako je zaparkované Zariadenie a pripravené na ukončenie Doby prenájmu a poslať tieto fotografie, screenshoty alebo krátke video Poskytovateľovi. V tomto prípade Poskytovateľ ukončí Dobu prenájmu na diaľku a vyhradzuje si právo na zaplatenie výslednej sumy a prípadných dodatočných poplatkov za prenájom Používateľom.
 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne vypovedať Dobu prenájmu v prípade, že použitie akéhokoľvek Zariadenia nie je ukončené do 120 minút od začatia Doby prenájmu,
 8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne vypovedať Dobu prenájmu ak usúdi, že pokračovanie doby prenájmu môže byť ohrozené alebo obmedzené z bezpečnostných dôvodov alebo ak má podozrenie, že Zariadenie sa nepoužíva podľa týchto VZP alebo ak má podozrenie, že Používateľ nekoná alebo by ani nekonal podľa týchto VZP.
 9. Používateľ je na požiadanie povinný poskytnúť informácie Poskytovateľovi o tom, kde bolo Zariadenie zaparkované na konci Doby prenájmu.
 10. Počas parkovania Zariadenia je Používateľ povinný dodržiavať príslušné dopravné predpisy. Používateľ je tiež povinný uistiť sa, že zaparkované zariadenie neobmedzí iného účastníka cestnej premávky.
 11. Používateľ je povinný uistiť sa, že Zariadenie nie je zaparkované na mieste, kde je dočasne zakázané parkovať.
 12. Je zakázané zaparkovať Zariadenie na mieste, kde sú dočasné obmedzenia parkovania.
 13. Je zakázané zaparkovať Zariadenie okrem iného:
  v podzemí,
  vo vnútri budov,
  v parkovacích domoch,
  v nákupných centrách,
  na miestach uzatvorených pre verejnosť,
  na odľahlých miestach
  na miestach kde by bola kolobežka ťažko dostupná pre ostatných Používateľov ako napr. /za stromom, pod kríkom ukrytá, niečím prikrytá, atď…/
  na letiskách,
  na súkromných pozemkoch,
  uzamknutím pomocou fyzického zámku.

Ak Používateľ zaparkuje zariadenie v rozpore alebo bez dodržania vyššie uvedeného, Poskytovateľ si môže nárokovať úhradu dodatočných nákladov podľa Cenníka

VII.
PLATBY A FAKTURÁCIA

 1. Pred použitím Zariadenia je Používateľ povinný zaplatiť Depozit /bezpečnostné záloha/ Poskytovateľovi za pomoci aplikácie Mint. Výška Depozitu sa môže líšiť v závislosti od územia, kde sa dané Zariadenie nachádza. Od zaplatenia Depozitu môže Poskytovateľ dočasne upustiť podľa vlastného uváženia.
 2. Depozit neslúži na úhradu poplatkov za služby. Depozit sa vracia Používateľovi až po úplnom zrušení Používateľského účtu a po následnom vyúčtovaní pohľadávok. Administratívny poplatok za zrušenie Používateľského účtu sa odrátava podľa platného Cenníka.
 3. V prípade ak Poskytovateľovi vznikne voči Používateľovi pohľadávka za nezaplatené nájomné /alebo jej časti/ a/alebo nárok na náhradu škody a/alebo na zmluvnú pokutu, a/alebo nárok na úhradu ceny prenajatého Zariadenia je Poskytovateľ oprávnený použiť na jej zaplatenie peňažné prostriedky z depozitu zaplateného Používateľom a/alebo peňažné prostriedky z peňaženky Mint zaplateného Používateľom a/alebo z platobnej karty registrovanej Používateľom a to prostredníctvom platobnej brány s tým, že voľba spôsobu je na Poskytovateľovi.
 4. Pred začatím používania Zariadenia je Používateľ povinný doplniť finančné prostriedky na svoj používateľský účet v aplikácií Mint. V časti Peňaženka si môže vybrať sumu akú si chce doplniť do svojej Peňaženky Mint. Minimálna suma na doplnenie peňaženky Mint je uvedená v príslušnom Cenníku.
 5. Používateľ súhlasí a berie na vedomie, že nemá nárok na vrátenie sumy z peňaženky Mint.
 6. Používateľ si môže vybrať predplatné z viacero balíkov Poskytovateľa v rámci ktorých môže Používateľ využívať služby za zvýhodnených podmienok. Aktuálny zoznam predplatných balíkov môže vidieť Používateľ priamo v aplikácií Mint v sekcií Ponuky/Offers/.
 7. Používateľ nemá nárok na vrátenie zaplateného predplatného z dôvodu nevyužívania služby.
 8. Výška poplatkov pre jednotlivé druhy služieb je stanovená v aktuálnom platnom Cenníku Poskytovateľa. Ceny uverejnené v Cenníku sú platné odo dňa nadobudnutia účinnosti Cenníka.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zániku zmluvy sú rôzne jednorazové platby špecifikované v Cenníku nevratné.
 10. Všetky sumy, ktoré Poskytovateľovi má uhradiť Používateľ, budú účtované podľa tu popísanej metodiky. Prednostne sa na úhradu poplatkov používajú prostriedky Používateľa uvedené v peňaženke Mint a pri nedostatku prostriedkov v peňaženke Mint sa rozdiel zaplatí priamo z platobnej karty Používateľa cez platobnú bránu Poskytovateľa. Ak nedôjde k úspešnému uskutočneniu danej platobnej metodiky, Poskytovateľ môže využiť iné postupy vymáhania. Používateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľovi uhradí všetky náklady spojené s vymáhaním vrátane všetkých primeraných právnych nákladov, pokiaľ dôjde k omeškaniu platobných povinností Používateľa.
 11. Všetky poplatky a náklady zaplatené Poskytovateľovi zahŕňajú všetky príslušné dane a všetky aktuálne ceny sú k dispozícii v aplikácii a na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť Cenník.
 12. V prípade, že Používateľ spochybní akýkoľvek poplatok, musí Používateľ kontaktovať Poskytovateľa do 10 pracovných dní od ukončenia Doby prenájmu so sporným poplatkom.
 13. Maximálna dĺžka každej Doby prenájmu je 360 minút. Pred uplynutím tejto Doby je Používateľ povinný ukončiť aktuálnu Dobu prenájmu. Po ukončení môže Používateľ začať novú Dobu prenájmu. Maximálny poplatok za maximálnu dĺžku bude účtovaný na základe Cenníka.
 14. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, že Zariadenie nie je správne zaparkované Používateľom, a Doba prenájmu nemôže byť ukončená do 360 minút od začatia Doby prenájmu, Poskytovateľ môže považovať Zariadenie za odcudzené a môže mať nárok na poplatok za odcudzenie Zariadenia na základe príslušného Cenníka /Okrem uplatniteľných poplatkov za nájom/. V takom prípade bude Používateľovi účtovaný poplatok za prenájom a aj poplatok za odcudzenie Zariadenia.
 15. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak Používateľ zaparkuje Zariadenie nevhodným spôsobom, ako je parkovanie mimo vymedzeného územia, alebo kde Zariadenie nemá povolenie parkovať, Poskytovateľ má nárok na poplatok za nevhodné parkovanie podľa príslušného Cenník
 16. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak v prípade, že Používateľ poruší tieto VZP a použije Zariadenie nevhodným spôsobom, a tak opúšťa Zariadenie v nefunkčnom stave, Poskytovateľ je oprávnený účtovať mu jednorazový poplatok za poškodenie Zariadenia na základe príslušného Cenník Ak Zariadenie vyžaduje opravu, Poskytovateľ je oprávnený účtovať Používateľovi aj poplatok za opravu.
 17. Okrem toho je Používateľ plne zodpovedný za akékoľvek dodatočné poplatky, ku ktorým došlo počas Doby prenájmu, ako sú sankcie a iné pokuty. Tieto poplatky budú odrátané z peňaženky Mint alebo účtované na zaregistrovanú platobnú kartu Používateľa.
 18. Používateľ súhlasí s tým, že okamžite informuje Poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa platobných kariet pripojených k Používateľskému účtu Mint a berie na vedomie, že musí mať počas celej doby používania služby platnú kreditnú alebo debetnú kartu zaregistrovanú na Používateľskom účte Mint.
 19. Používateľ berie na vedomie a akceptuje, že Poskytovateľ má právo z registrovanej platobnej karty Používateľa účtovať poplatky priamo bez dodatočného súhlasu Používateľa, za účelom uspokojenia svojich pohľadávok voči Používateľovi.
 20. V prípade, že má Používateľ akékoľvek sťažnosti týkajúce sa akýchkoľvek poplatkov, táto sťažnosť sa musí najprv oznámiť Poskytovateľovi pred informovaním akejkoľvek tretej strany.
 21. Pred použitím Služby je Používateľ povinný zaregistrovať kreditnú alebo debetnú kartu na Používateľský účet Mint a poskytnúť nasledovné informácie:

  Meno a Priezvisko na kreditnej alebo debetnej karte,
  číslo kreditnej alebo debetnej karty,
  platnosť kreditnej alebo debetnej karty,
  číslo CVC na kreditnej alebo debetnej karte
  PSČ majiteľa platobnej karty

  Všetky tieto údaje bezpečne uchováva Poskytovateľ platobnej brány a nie Poskytovateľ Služby Mint.

 22. Propagačné kódy sú jednorazové zľavy a môžu byť uplatnené iba prostredníctvom Aplikácie. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť akékoľvek kódy bez predchádzajúceho upozornenia. Zľavy môžu byť v obmedzenom množstve a nemusí byť možné ich vzájomné kombinovanie s inými ponukami. Zľavy sú neprevoditeľné, nenávratné a nesmú byť predané tretej strane. Zľavy sa nepreplácajú

VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY A SANKCIE

 1. Právom SR sa spravujú právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Používateľom aj vtedy, ak Používateľ nie je občanom Slovenskej republiky alebo nemá na jej území pobyt. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na riešenie sporov z tejto zmluvy majú súdy Slovenskej republiky. Celková zodpovednosť Poskytovateľa a všetkých ostatných súvisiacich osôb pri akýchkoľvek nárokoch, vrátane tých na základe zmluvy, občianskoprávnych deliktoch, štatútoch alebo iných dôvodoch, je obmedzená na sumu 100 EUR.
 2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za spôsob využitia služby Používateľom a Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že používanie služieb a Zariadení je na jeho vlastné riziko a používanie Zariadenia môže viesť k hrozbám a nebezpečenstvám ktoré môžu viesť k zraneniam ale aj k smrti Používateľa ale aj tretích strán.
 3. Používateľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobil porušením akejkoľvek povinnosti podľa zmluvy a/alebo povinnosti upravených vo VZP, bez ohľadu na to či mohli byť predvídateľné alebo nepredvídateľné a či známe alebo neznáme.
 4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu, ktorú môže Používateľ alebo tretia strana utrpieť pri využívaní služieb Mint. Poskytovateľ nie je zodpovedný ani za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku prerušenia, pozastavenia alebo nedostupnosti služby Mint ktorá môže byť spôsobená buď technickým a technologickým vybavením, zariadením alebo systémami IT alebo akoukoľvek inou príčinou.
 5. Poskytovateľ v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za straty a neplnenie záväzkov z dôvodu vyššej moci ako napríklad zlé poveternostné podmienky, záplavy, zemetrasenia, požiare, katastrofy, štrajky, demonštrácie, nedostupnosť internetových a telefónnych služieb alebo akýchkoľvek iných obmedzení. Poskytovateľ taktiež v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za možné straty a škody osobných vecí Používateľa alebo tretích strán.
 6. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že ak v dôsledku jeho konania bude musieť Poskytovateľ vyhovieť nárokom tretích strán, takto vzniknuté všetky straty a náklady súvisiace s nárokmi tretích strán je Používateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi do 7 dní od doručenia výzvy na úhradu. Dňom doručenia výzvy Používateľovi sa rozumie deň keď sa výzva na zaplatenie poslala emailom na Používateľovu registrovanú emailovú adresu v systéme Poskytovateľa.

IX.
REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Používateľ môže u Poskytovateľa reklamovať vady služby, správnosť priradenia úhrady alebo správnosť priradenia inej platby, alebo poplatku písomnou sťažnosťou výhradne na týchto kontaktných údajoch:

  Poštová adresa: SOFTGATE s.r.o., P.O.BOX 133, 945 05 Komárno
  Osobné oznámenie: SOFTGATE s.r.o., Komenského 22, 945 01 Komárno
  Elektronická adresa: reklamacia@mintbike.zendesk.com

 2. Reklamáciu vád služby a vád priradenia úhrady predplatného alebo vyúčtovania úhrad a poplatkov musí Používateľ podať písomne (poštou alebo emailom) alebo spísať a podpísať osobne u Poskytovateľa a to bezodkladne, najneskôr však do 10 dni po ukončení jazdy alebo po realizácií úhrady. Po uplynutí tejto lehoty alebo nedodržaním písomnej formy ako aj v prípade, ak reklamácia nie je vlastnoručne Používateľom podpísaná, právo na reklamáciu zaniká.
 3. Používateľ je povinný uviesť v reklamácií svoje identifikačné údaje, ktoré zadal pri registrácií u Poskytovateľa /Meno, Priezvisko, Emailová adresa, Telefóne číslo/ kvôli identifikácií zákazníka. Reklamácia musí taktiež obsahovať stručný a vecný popis predmetu reklamácie, prípadné dôkazy ak si to situácia vyžiada /fotky, screenshoty/ a čo účastník žiada.
 4. Poskytovateľ je povinný prešetriť reklamáciu Používateľa a to bez zbytočného odkladu najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. V zložitejších prípadoch môže poskytovateľ túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní, o čom je povinný zákazníka spolu s uvedením dôvodov informovať. Poskytovateľ nie je povinný odpovedať na reklamácie, ktoré boli predložené anonymne alebo opakovane tým istým Používateľom alebo ktoré boli predtým vecne zodpovedané a týkajú sa skutkovo rovnakej veci.
 5. Ak je reklamácia Používateľa zamietnutá alebo na ňu Poskytovateľ do 30 dní od doručenia reklamácie neodpovedal, má Používateľ právo v zmysle Zákona č. 391/2015 Z. z. na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 6. Akákoľvek komunikácia týkajúca sa reklamácií medzi Používateľom a Poskytovateľom musí prebiehať v slovenskom jazyku.

X.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Všetok obsah uvádzaný alebo zobrazený v Službách, vrátane textov, grafiky, fotografií, obrázkov, pohybujúcich sa obrázkov, zvukov, ilustrácií, nápadov a iných, je vo vlastníctve Poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť a dopĺňať ustanovenia Všeobecných Zmluvných Podmienok v budúcnosti a jednostranne meniť poplatky uvedené v Cenníku služieb ich zverejnením na svojej webovej stránke www.mint.sc
 3. Zmluvné strany súhlasia s tým, že sa budú usilovať urovnať prípadné spory vznikajúce v súvislosti s výkladom, výkonom alebo ukončením VZP medzi sebou, a to pokojným spôsobom prostredníctvom rokovaní a prednostne mimosúdnou cestou a najmä postupom upraveným v reklamačnom poriadku.
 4. Obsah zverejnený Používateľmi a Používateľské príspevky nepredstavujú názory Poskytovateľa, ani žiadneho jednotlivca súvisiaceho s Poskytovateľom a Poskytovateľ tento obsah nekontroluje.
 5. Poskytovateľ môže kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť právo Používateľa na používanie Služieb z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Poskytovateľ môže zablokovať aj prístup Používateľa k službám v prípade, že

  Používateľ poruší niektoré ustanovenie VZP,
  Poskytovateľ nie je schopný overiť alebo preskúmať akékoľvek informácie, ktoré Používatelia poskytnú, alebo
  Poskytovateľ verí, že správanie používateľa môže spôsobiť finančnú stratu alebo právnu zodpovednosť pre Používateľa, ďalších Používateľov alebo pre Poskytovateľa.

 6. Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje Používateľov a prikladá veľký dôraz na rešpektovanie práva Používateľov na ich rozhodnutie ohľadom informácií. Poskytovateľ zaobchádza s osobnými údajmi dôverne a prijme všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú bezpečnosť údajov.
 7. Informačný systém a sieť Poskytovateľa a jeho spolupracujúcich partnerov sú chránené proti podvodom vykonávaných pomocou počítačov, špionáži, sabotáži, vandalizmu, požiaru a povodniam, ako aj počítačovým vírusom, počítačovému vlámaniu a útokov cez odoprenie služby.
 8. Používateľ berie na vedomie, že podľa Ustanovenia § 497 Občianskeho zákonníka Používateľ nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie alebo ukončenie Zmluvy po poskytnutí celej služby, ak bola služba poskytnutá.